Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w kursach – Szkolenia medycyna estetyczna

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży i świadczenia usług szkoleniowych przez Organizatora szkoleń. Niniejszy regulamin w zakresie jakim dotyczy warunków dostępu do Witryny, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

I.  UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE ZWROTY MAJĄ NASTĘPUJĄCE ZNACZENIE:

Uczestnik szkoleń – osoba fizyczna, posiadająca dokument potwierdzający jej kwalifikacje zawodowe – lekarza, kosmetologa, kosmetyczki.

Organizator szkoleń – Beauty Group Sp.z o.o z siedzibą w Katowicach przy ul. Józefowskiej 135A
Regulamin– niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz świadczenia usług szkoleniowych przez Organizatora szkoleń.

Klient – osoba fizyczna, która dokonuje Zamówienia nie związanego bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

Formularz Zamówienia – edytowalny formularz zamówienia Usługi, dostępny w naszej witrynie, umożliwiający dokonanie wyboru Usługi, ilości zamawianych miejsc, ilości zamawianych produktów oraz imienia i nazwiska każdego z uczestników, terminu Usługi spośród dostępnych, oraz sposobu płatności.

Witryna – serwis internetowy dostarczany przez Organizatora szkoleń  pod adresem https://beautyestetic.pl/

Karta Podarunkowa – Karta Podarunkowa BEAUTYESTETIC jest bonem zakupowym, uprawniającym jej posiadacza do płatności za zakupy jedno- lub wielokrotnie, za szkolenia ważność karty podarunkowej to 1 rok od daty zakupu.

Usługa – świadczona przez Organizatora szkoleń usługa szkoleniowa, w określonym terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora szkoleń, według specyfikacji określonej w Witrynie w opisie Oferta Szkoleniowa.
W przypadku Klientów nie będących osobami fizycznymi, osoba składająca Zamówienie oświadcza, iż jest upoważniona do reprezentowania Klienta i zawierania w jego imieniu i na jego rzecz umów w tym zaciągania zobowiązań.
Wszelkie prawa do zamieszczanych w serwisie materiałów graficznych oraz tekstowych, znaków towarowych przysługują wyłącznie Organizatorowi szkoleń. Organizator szkoleń umieszczając powyższe na stronach internetowych serwisu nie udziela jakichkolwiek praw czy licencji na te materiały w zakresie wykraczającym poza ich odtwarzanie dla osobistego użytku w celu prawidłowego wyświetlenia zawartości serwisu.
Wszelkie zapytania Klienci mogą kierować :
a. na adres elektroniczny Sprzedawcy :info@beautyestetic.pl
b. telefonicznie pod numerem telefonu : 32 307 19 19

II. OPIS USŁUGI

III. ZAWARCIE UMOWY

Warunkiem złożenia zamówienia Usługi przez Klienta jest:

a. prawidłowe i kompletne wypełnienie i przesłanie Formularza Zamówienia
b. dokonanie minimum wpłaty zaliczki wysokości 30% wartości szkolenia (podane w walucie: złotych) brak wpłaty zaliczki w ciągu 3 dni od zapisu skutkuje wykreśleniem z listy uczestników.
c. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu;
d. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora szkoleń wyrażenie zgody na fotografowanie i nagrywanie przebiegu szkolenia, późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń oraz na użycie ich wizerunku, podobieństwa, głosu. Uczestnicy oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych pod warunkiem, że zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające wizerunek podobieństwo Uczestnika szkolenia będą wykorzystywane jedynie w celu marketingu Organizatora szkoleń.

a. dane Organizatora szkoleń i Klienta;
b. dane Uczestnika szkoleń;
c. listę i specyfikację zamawianych Usług w tym termin i miejsce szkolenia;
d. cenę oraz wybrany sposób zapłaty i terminy płatności.
Powyższa wiadomość stanowi potwierdzenie faktu zawarcia umowy.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ UCZESTNIKA SZKOLENIE

V. REZYGNACJA Z USŁUGI

VI. PŁATNOŚCI

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE